Tin dự án

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Hiện Dự thảo Thông tư đang được xin ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan trước khi ban hành.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Phương án thiết kế kiến trúc phải phù hợp với quy hoạch, kiến trúc và bảo vệ môi trường.

Lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu nhất
Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và các cơ sở pháp lý hiện hành có liên quan.

Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc là công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt; Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm phát thanh, truyền hình; Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng. Công trình giao thông trong đô thị từ cấp II trở lên có yêu cầu thẩm mỹ cao như cầu qua sông, cầu vượt, ga đường sắt nội đô. Các công trình có vị trí quan trọng, có yêu cầu cao về kiến trúc (công trình tượng đài, điểm nhấn trong đô thị).

Các công trình khác có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và các tuyến đường chính: Công trình thiết bị công cộng từ cấp II trở lên trên các tuyến đường, tuyến phố chính, cửa ngõ đô thị, quảng trường, nút giao thông quan trọng, ven biển, sông, hồ trong đô thị. Công trình công cộng hỗn hợp chức năng ở từ cấp I trở lên trong đô thị, công trình được xác định phải thi tuyển, tuyển chọn trong quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các công trình điểm nhấn, công trình khu vực quảng trường, công trình có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử; công trình dịch vụ công cộng gắn với với không gian, kiến trúc, cảnh quan có tính đặc thù ở đô thị do UBND thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn tổ chức lập và phê duyệt danh mục.

Trong đó, quy định việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc tập trung vào hai hình thức thi ý tưởng kiến trúc và thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng. Thi ý tưởng kiến trúc là lựa chọn phương án kiến trúc sơ bộ tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, kỹ thuật, kinh tế. Thời gian tổ chức thi tuyển ý tưởng tối thiểu 20 ngày. Sau khi lựa chọn phương án có ý tưởng tốt nhất thì tổ chức lựa chọn đơn vị có khả năng triển khai lập dự án và các bước thiết kế tiếp theo. Ưu tiên lựa chọn đơn vị có ý tưởng tốt nhất. Trường hợp sử dụng ý tưởng thiết kế của các phương án dự thi khác để hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình thì phải được sự đồng ý của tác giả phương án thiết kế đó. Thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng là bao gồm ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế về tổ chức không gian, công năng sử dụng, kỹ thuật, kinh tế, môi trường đáp ứng các yêu cầu sử dụng. Thời gian thực hiện tối thiểu 30 ngày.

Tạo điều kiện để tổ chức thi tuyển
Để tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, Chủ đầu tư phải đảm bảo kinh phí cho việc thi tuyển, tuyển chọn, phải thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn hoặc có thể thành lập Tổ kỹ thuật giúp việc Hội đồng và Ban Tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, thống kê, báo cáo...

Các thông tin về điều kiện khu đất xây dựng công trình, nhiệm vụ thiết kế, hình thức, quy mô cuộc thi, kinh phí đầu tư dự án, thiết kế phí công trình và chi phí thi tuyển; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan phải được Chủ đầu tư đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tối thiểu 07 ngày làm việc trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển. Đối với các dự án thuộc danh mục bí mật nhà nước, thực hiện theo quy định pháp luật về đảm bảo bí mật nhà nước.

Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn bao gồm chi phí cho Hội đồng Thi tuyển; các mức giải thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi (đối với thi tuyển), đơn vị tư vấn được mời tổ chức thi tuyển, tuyển chọn và các chi phí khác phục vụ công tác thi tuyển. Chi phí tổ chức thi tuyển được tính vào chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm và công khai các chi phí trên.

Đối với công trình vốn ngân sách, vốn đầu tư công - tư (PPP) việc lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí thi tuyển, tuyển chọn thực hiện theo quy định do Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện. Đối với các dự án nguồn vốn khác, hoặc trường hợp chưa có định mức của Nhà nước thì chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng định mức riêng để làm căn cứ thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm đảm bảo với trường hợp hư hại, thất lạc hồ sơ, bản vẽ và mô hình các phương án dự thi khi chưa công bố giải thưởng.

Thành Luân