Thi công San Nền / Land Preparation

THI CÔNG SAN NỀN CHO NHÀ MÁY NHÔM TOÀN CẦU ĐẦU TƯ ÚC /
LAND PREPARARION FOR GVA AUSTRALIA – 28 HA
 

Dự án khác