BACONCO 5A

BACONCO 5
(DESIGN AND BUILD)
 

NHÀ KHO / WAREHOUSE (50 X 270 M + 50 X 135 M)

NHÀ SẢN XUẤT / WORKSHOP (1000 SQ. METER)

 

 

 

Dự án khác